Logo Liceum 69

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://lo69.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego dla Strony internetowej LXIX Liceum Ogólnokształcącego. 

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.12.2023 r.
LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://lo69.pl/ spełnia wymagania w 98.31%. 

Korzystanie z klawiatury
• Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
• Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski
• Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

  • Dyrektor szkoły Anna Jaroszek
  • e-mail: AJaroszek@eduwarszawa.pl
  • Telefon: (022) 822 99 89

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa

Telefon: (022) 822 99 89
E-mail: sekretariat.lo69@eduwarszawa.pl
Strona internetowa: www.lo69.pl

Dostępność architektoniczna
w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

Siedziba LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie zlokalizowana jest w dwóch budynkach połączonych łącznikiem.

Sposób dojazdu:
Budynki szkoły znajdują się w kwadracie ulic Dickensa, Bobrowskiego, Opaczewskiej i S. Skarżyńskiego. Dojście piesze możliwe jest od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ulicą Opaczewską oraz S. Skarżyńskiego lub od ulicy Grójeckiej, ulicą Dickensa i S. Skarżyńskiego. Przejście dla pieszych przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz ulicy Grójeckiej posiadają sygnalizację świetlną, natomiast przejścia dla pieszych przy ul. Opaczewskiej oraz Dickensa nie są wyposażone w sygnalizację świetlną. Wjazd samochodem możliwy jest od ulicy Opaczewskiej, a następnie od jednokierunkowej ulicy S. Skarżyńskiego. Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości 1700m. Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ulicy Dickensa.
Najbliższe przystanki tramwajowe:
Grójecka 03- kierunek Centrum- linie 7,9,15
Grójecka 04- kierunek Okęcie- linie 7,9,15
Najbliższe przystanki autobusowe:
Grójecka 01- kierunek Dworzec Zachodni- linie 154
Grójecka 02- kierunek Okęcie- linie 154,208
Dickensa 05- kierunek Szczęśliwice- linie 128, 186, 414
Dickensa 06- kierunek Centrum- linie 128,186,414
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/  Na parkingu zlokalizowanym na dziedzińcu obok budynku hali sportowej, przed wejściem bocznym do szkoły znajdują się dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Budynek szkoły, ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. wejście główne, które znajduje się od ul. S. Skarżyńskiego oraz wejście boczne znajdujące się od strony wewnętrznego parkingu szkoły. Wejście boczne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich- pochylnia. W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Wyposażony jest on w wewnętrzną windę umożliwiającą dostęp do każdej kondygnacji. Kabina windy jest przestronna, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, z oznakowaniem w języku braille’a. Winda wyposażona w komunikaty dźwiękowe informujące o numerze pietra. Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do każdej sali lekcyjnej, gabinetów terapeutycznych, gabinetu dyrektora, pedagoga, logopedy oraz do stołówki szkolnej. Na drzwiach do wszystkich pomieszczeń oprócz pomieszczeń technicznych znajdują się tabliczki w języku Braille’a. W budynku są dwie klatki schodowe. Stopnie schodów są proste, bez wystających nosków. Brak fakturowych oznaczeń przed stopniami. Pierwsze i ostatnie stopnie są oznakowane żółtą taśmą ostrzegawczą. W budynku jest zainstalowana przenośna pętla indukcyjna znajdująca się w sekretariacie szkoły. Placówka zapewnia tłumacza języka migowego. Wszystkie szklane drzwi oznakowane są czerwoną taśmą ostrzegawczą. W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń i ewakuacji. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez cztery wejścia ewakuacyjne oraz wyjście dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wszystkie wejścia ewakuacyjne oznaczone są żółtą tabliczką w języku Braille”a. Budynek jest wyposażony w matę do ewakuacji z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek hali sportowej , ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa

Do budynku hali sportowej prowadzi wejście wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich, zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca placówki. W budynku znajdują się dwie kondygnacje. Do każdej z nich można dostać się przy pomocy wewnętrznej windy. Kabina windy jest przestronna, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, z oznakowaniem w języku braille’a. Winda wyposażona w komunikaty dźwiękowe informujące o numerze pietra. Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze. Szatnia dla niepełnosprawnych z dostosowanym węzłem sanitarnym znajduje się na parterze, w korytarzu obok hali sportowej. Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do hali sportowej oraz sal Fitness A i Fitness B ,gabinetu pedagogów współorganizujących proces kształcenia. W budynku jest jedna klatka schodowa. Stopnie schodów są proste, bez wystających nosków. Brak fakturowych oznaczeń przed stopniami. Pierwsze i ostatnie stopnie są oznakowane żółtą taśmą ostrzegawczą. W budynku istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej zlokalizowanej w sekretariacie szkoły oraz działa tłumacz języka migowego. W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń i ewakuacji. Wszystkie szklane drzwi oznakowane są czerwoną taśmą ostrzegawczą. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez dwa wejścia ewakuacyjne, w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w matę do ewakuacji z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również windy do celów ewakuacyjnych.

Skip to content