Logo Liceum 69

Wolontariat

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WOLONTARIATU TO:

 • Włączanie się w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę.
 • Autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy duchowej i materialnej na zasadzie “wyobraźni miłosierdzia”.

OBSZAR DZIAŁANIA WOLONTARIATU:

 • Szkoła, a w niej kolega i koleżanka, którzy potrzebują pomocy.
 • Środowisko lokalne, a w nim każdy człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, dobre słowo i dobry gest oraz konkretną pomoc charytatywną.

CEL GŁÓWNY PRACY WOLONTARIATU:

 • Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania czy wyznanie
 • Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie, krzywdę
 • Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wspólne

CELE SZCZEGÓŁOWE PRACY WOLONTARIATU:

 • Miłości bliźniego
 • Tolerancji i zrozumienia
 • Wspólnej zespołowej pracy
 • Poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy
 • Wzajemnego poszanowania i współodpowiedzialności
 • Budowania właściwej hierarchii wartości
 • Szukania okazji do czynienia dobra
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności
 • Wzmacnia właściwe postawy społeczne

METODY I FORMY PRACY:

 • Przygotowanie jasełek, poranka wielkanocnego, apelu w rocznice śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, i innych okolicznościowych uroczystości
 • Współpraca z Bankiem Żywności, Caritas Parafialną przy Parafii NMP Królowej Świata w Warszawie, Fundacją Dzieło Nowego tysiąclecia
  Jana Pawła II, Domami Dziecka i Domem Seniora
 • Niesienie radości i miłości drugiemu człowiekowi na wiele znanych sposobów np.: odwiedziny chorych: dzieci i dorosłych, w szpitalu i w domu
 • Współpraca w ramach wolontariatu szkolnego
 • Organizowanie kawiarenki, koncertów i wieczorków charytatywnych
 • Organizowanie konkursów różnotematycznych dla uczniów
 • Niesienie pomocy kolegom/koleżankom, osobom starszym, chorym i potrzebującym
 • Dostrzeganie osób potrzebujących pomocy w swoim środowisku

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I UMIEJETNOŚCI:

 • Wzajemny szacunek i zrozumienie
 • Szacunek dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi problemami i biedą
 • Zgodna współpraca w zespole
 • Zgodna współpraca w zespole
 • Umiejętność słuchania innych i zrozumienie ich potrzeb i poglądów
 • Odpowiedzialność za podjęte zadania
 • Umiejętność dokonywania właściwych wyborów zgodnych z hierarchią wartości
 • Podejmowanie coraz dojrzalszych decyzji
Skip to content