Logo Liceum 69

Doradztwo zawodowe

Plan doradztwa edukacyjno – zawodowego w LXIX Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie,
ul. Skarżyńskiego 8 w roku szkolnym 2023/2024:

WSTĘP

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradztwa zawodowego w liceum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia lub wejścia na rynek pracy.

CHARAKTERYSTYKA PLANU DZIAŁAŃ

Działania prowadzone w ramach orientacji zawodowej zaplanowane są na cały rok szkolny. W ciągu roku szkolnego prowadzone będą zajęcia, na których uczniowie poznają:

• siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły;
• młodzież zapozna się z zawodami istniejącymi na rynku pracy;
• organizowane będą wyjścia na dni otwarte lun online w zależności od sytuacji epidemiologicznej;
• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w ramach zespołu doradców zawodowych w dzielnicy Warszawa-Ochota;
• ankiety – test predyspozycji zawodowych, test zainteresowań, Indywidualny Plan

Działania;
• zajęcia z młodzieżą prowadzone przez pedagoga, psychologa i wychowawców (zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół, kierunkami, terminem składania kwestionariuszy, poinformowanie o dokumentach jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły);
• zajęcia z zakresu kompetencji niezbędnych podczas rozmów kwalifikacyjnych i dokumentów wymaganych podczas rekrutacji pracowników.

Działania zawarte w programie są również realizowane są przez pedagoga, psychologa, nauczycieli przedmiotowych oraz wychowawców w ramach: lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz wycieczek.


CELE PLANU

• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
• Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
• Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
• Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
• Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa wyższego.
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
• Kształtowanie szacunku do pracy.
• Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

ZADANIA PRZY REALIZACJI PLANU

• Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez
pedagoga i wychowawców klasowych.
• Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół.
• Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom.
• Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym
planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.
• Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w Poradniach
Psychologiczno-Pedagogicznych.
• Współpraca z instytucjami wspierającymi (poradnie psychologiczno –pedagogiczne, urzędy
pracy, ds.)
• Organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi.
• Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku
kształcenia czy zawodu.

FORMY REALIZACJI

1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

• Poznawanie siebie;
• Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych;
• Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy;
• Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu;
• Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
• Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
• Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych;
• przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych:
• egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.

METODY PRACY

• rozmowa doradcza
• lekcje wychowawcze
• pogadanki
• poradnictwo indywidualne i grupowe
• spotkania zawodowe
• ankiety/kwestionariusze

PLANOWANE EFEKTY

• Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.
• Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
• Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
• Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
• Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

PORADNICTWO INDYWIDUALNE

• Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 w Warszawie;
• Tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla Ucznia;
• Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

• Konsultowanie i wspieranie rodziców/opiekunów prawnych, jako osób znaczących dla ucznia przy wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej;
• Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów;
• Uświadomienie rodzicom/opiekunom prawnym, ich wpływu na decyzje edukacyjno- zawodowe ich dzieci;

• Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka;
• Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, którzy mają różnorodne problemy.

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO
W LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944• Zainteresowania, zdolności, umiejętności,
• Moje mocne strony i moje trudności,
• Komunikacja werbalna i niewerbalna (warunki skutecznej komunikacji),
• Udzielanie indywidualnych porad przez zespół ds. doradztwa zawodowego
i wychowawców w orientacji zawodowej uczniów,
• Diagnoza stylów uczynienia/wiodących kanałów przyswajania wiedzy i umiejętności.


II
• Porozumiewamy się mowa werbalna i niewerbalna,
• Zawód co to takiego? (planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód?),
• Wymagania i przeciw-wskazania do danej pracy zawodowej,
• Przeprowadzanie zajęć warsztatowych,
• Udzielanie indywidualnych porad uczniom i wspieranie wychowawców w orientacji
zawodowej uczniów,
• Predyspozycje i skłonności edukacyjno-zawodowe.


III i IV
• Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej,
• Źródła wiedzy o szkołach wyższych i policealnych oraz kursach zawodowych,
• Udział w warsztatach edukacyjno-doradczych,
• Udział w targach edukacyjnych szkół wyższych – Expo,
• Zajęcia warsztatowe w zakresie przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych,
• Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Skip to content