Logo Liceum 69

Regulamin wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu im. Frassatiego przy LXIX Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

Szkolne Koło Wolontariatu im. Frassatiego w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe art.1 ust.12, art.68 ust.1 pkt 9, art.85 ust.6 i 7, art.98 ust.21 oraz Statutu LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

 § 1

  1. Koło jest organizacją społeczną działającą na terenie szkoły i podlega nadzorowi dyrektora.
  2. Koło działa z motywacją kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
  3. Koło stosuje się w swej działalności do uregulowań zawartych w Statucie szkoły.

§ 2

1. Koło zostaje powołane do życia na mocy Ustawy z dnia 14.12.2016 roku Prawo Oświatowe.

2. Bieżącą opiekę o charakterze wychowawczym i organizacyjnym sprawuje nad Kołem jego opiekun. Opiekun wywodzi się z grona pedagogicznego.

Rozdział II
CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Podstawowym celem Koła jest praktyczna realizacji zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość i rasę. Celem równorzędnym jest kształtowanie wśród uczniów postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowisku lokalnym. Oba cele członkowie Koła realizują przez podejmowanie konkretnych zadań w szkole i środowisku lokalnym.

§ 4

Zadania Koła obejmują w szczególności:

  1. rozeznawanie potrzeb ludzkich w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz niesienie możliwej pomocy,
  2. uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkich potrzeb,
  3. współdziałanie w zakresie działań pomocowych i stała współpraca z organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4, Koło realizuje poprzez:

  1. włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych,
  2. posługę wobec osób potrzebujących żyjących w ich środowisku,
  3. organizowanie spotkań, imprez i szkoleń o wymowie charytatywnej,
  4. propagowanie idei pomocy potrzebującym przez ogłoszenia w e-dzienniku, sporządzanie gazetek, prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły,
  5. udział w zbiórkach i akcjach organizowanych przez Fundacje, Stowarzyszenia, Organizacje Pozarządowe itp.

Rozdział III
CZŁONKOWIE KOŁA

 § 6

Koło zrzesza uczniów LXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie wyrażających chęć uczestnictwa i wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku kandydata poniżej 18 – tego roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1).

§ 7

Członek Koła ma prawo do:

  1. uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego funkcjonowanie poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
  2. może liczyć na pomoc ze strony opiekuna i innych wolontariuszy,
  3. otrzymania pisemnego zaświadczenia o pracy w ramach wolontariatu,  
  4. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dotyczącego osób wybieralnych  z członków Koła Wolontariatu,
  5. posiadania identyfikatora podczas realizacji zadań Koła,
  6. posiadania Karty Aktywności Wolontariusza na bieżąco podpisywaną przez nauczyciela lub przedstawiciela odpowiedniej instytucji, potwierdzającą jego udział w poszczególnych działaniach wolontariackich.

§ 8

Członek Koła ma obowiązek:

  1. uczestniczyć w pracach i zebraniach Koła,
  2. godnie reprezentować Koło,
  3. troszczyć się o rozwój Koła.
  4. stosować się do przepisów niniejszego regulaminu oraz decyzji władz Koła i osób je nadzorujących,
  5. sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań
  6. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy.  

§ 9

  1. W działalność mogą włączyć się uczniowie nie zrzeszeni lub uczęszczający do innej szkoły na zasadzie sympatyków Koła.
  2. Absolwent szkoły, który był członkiem Koła i pragnie kontynuować pracę w Kole podejmując wszystkie związane z tym obowiązki, może do niego należeć na zasadzie członka – seniora. Członek – senior nie posiada prawa wyborczego.

§ 10

Członkostwo w Kole ustaje przez:

  1. ukończenie lub zmianę szkoły,
  2. wystąpienie na wniosek członka,
  3. skreślenie przez Zarząd Koła.

Rozdział IV
ORGANIZACJA KOŁA

 § 11

Zarząd wolontariatu jest autonomiczną częścią Samorządu Uczniowskiego i wybierany     w demokratycznych wyborach członków Koła Wolontariatu LXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

§ 12

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą :

  1. opiekun Koła z głosem decydującym,
  2. z wyboru z głosem doradczym: przewodniczący i jego zastępca, skarbnik, sekretarz wybierani w tajnym głosowaniu z własnego grona przez członków Koła.

§ 13

Opiekun Koła:

  1. promuje idee wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutację,
  2. wyznacza zadania odpowiednie do profilu i zainteresowań wolontariusza,
  3. nadzoruje pracę wolontariuszy,
  4. przygotowuje stanowisko pracy oraz samego wolontariusza do pracy,
  5. określa warunki współpracy,
  6. dopilnowuje wszelkich formalności, w tym m.in. ubezpieczenie,
  7. utrzymuje stały kontakt z wolontariuszami,
  8. nagradza i podtrzymuje motywacje wolontariusza,
  9. rozwiązuje trudne sytuacje.

§ 14

Do zadań Zarządu Koła należy:

  1. planowanie przy współudziale wszystkich członków kierunków działania Koła w danym roku szkolnym,
  2. inspirowanie członków do podejmowania działań,
  3. zwoływanie i prowadzenie zebrań ,
  4. przyjmowanie i usuwanie członków oraz sympatyków Koła ,
  5. rozstrzyganie spraw spornych członków Koła,
  6. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  7. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola aktywności finansowej,
  8. przedstawianie dyrektorowi szkoły rocznego planu działalności Koła na najbliższy rok szkolny oraz rocznego sprawozdania z działalności Koła, w tym rozliczenia finansowego, za ubiegły rok szkolny w terminie do 30 września.

§ 15

Wszelkie istotne decyzje dotyczące działalności i finansów Koła są podejmowane przez uprawnione osoby jawnie i po konsultacji z ogółem członków.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE KOŁA

 § 16

Majątek Koła stanowią:

1. środki finansowe z innych źródeł np.: Rada Rodziców, sponsor przeznaczone na potrzeby Koła.

§ 17

  1. Fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne z własnej inicjatywy winny być wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
  2. Fundusze pozyskane przez Koło na cele charytatywne w ramach działań zainicjowanych przez inne organizacje charytatywne winny być przekazane tym organizacjom lub zagospodarowanie zgodnie z odrębnymi ustaleniami.

Rozdział VI
ZASADY PRZYZNAWANIA I POZYSKIWANIA PUNKTÓW

§ 18

  1. Wolontariusz w semestrze może zdobyć 50 punktów za udział w akcjach charytatywnych.
  2. Punkty przyznaje opiekun Koła z powołaną w tym celu Komisją (6 osób), w skład, której wchodzą członkowie Koła Wolontariatu i Rady Pedagogicznej.
  3. Punkty przyznawane są na koniec każdego semestru w danym roku szkolnym na podstawie złożonych Kart Aktywności Wolontariusza podpisanych przez nauczyciela lub przedstawiciela odpowiedniej instytucji.
  4. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów/koordynatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę.
  5. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie pod warunkiem wypracowania w ciągu roku szkolnego minimum 25 godzin.
  6. Za każdą przepracowaną godzinę w akcjach charytatywnych wolontariusz otrzyma 2 punkty.

§ 19

Wolontariusz może wypracować godziny poprzez:

  1. aktywny udział w akcjach charytatywnych i kulturalnych różnego typu ( w zależności od wypracowanych godzin):
    • organizowanie i udział w apelach okolicznościowych, udział w świątecznej Zbiórce Żywności, praca w Fundacji Banku Żywności SOS, akcjach w Caritasie parafialnym,  Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Dr Clown, Fundacjach misyjnych, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, praca w Schroniskach dla zwierząt, Pola Nadziei – Stowarzyszenie Hospicjum im P. Króla, Sprzątanie świata  itp.
    • udział w akcjach/zbiórkach:
      • “Góra Grosza” –  Towarzystwo nasz Dom, (za 0,5kg grosiaków – 2 pkt)
      • Schroniska dla zwierząt, Pomagamy Maluszkom, Spakuj Miłość, Pola Nadziei, Stowarzyszenie Dobra Wola, Znicz/Pamiętamy o Palmirach, Pomoc dla Afryki  (wartość 20 zł – 1 pkt)
      • zbiórka kluczy – Fundacja “Akogo”(10 kluczy – 1 pkt)
      • pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,
      • zajęcia charytatywne organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę np. Dzień Seniora, Dzień Sportu, Olimpiada dla Niepełnosprawnych
      • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlic szkolnych (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy itp.)
  2. pracę w samorządzie szkolnym:
    • działania w zarządzie Samorządu szkolnego 10 godzin za rok szkolny
    • prowadzenie kroniki szkolnej 10 godzin za rok szkolny
    • udział w akcjach samorządowych: loteria mikołajkowa, Andrzejki, Dzień Ucznia, Walentynki (5 godzin za w.w akcje w roku szkolnym)
    • przygotowanie dyskoteki szkolnej (1 godzina za jedną dyskotekę)
    • obsługa dyskoteki (5 godzin za dyskotekę)
    • losowanie szczęśliwego numerku (3 godziny za rok szkolny)
    • ocena gazetek klasowych – raz w miesiącu (2 godziny za rok szkolny)
  3. pełnienie funkcji w Szkolnym Kole Wolontariatu:
    • koordynator wolontariatu szkolnego – 3 godziny za rok szkolny
    • prowadzenie kroniki, gazetki, strony wolontariatu – 3 godziny za rok szkolny

Rozdział VII
NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

§ 20

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

Formy nagradzania:

  1. wyrażenie uznania słownego,
  2. pochwała na forum szkoły,
  3. umieszczenie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
  4. wręczanie dyplomów i listów pochwalnych wolontariuszom lub ich rodzicom,
  5. wręczenie nagrody rzeczowej (np. książki, upominku) na zakończenie cyklu kształcenia
  6. podziękowanie Dyrektora Szkoły na forum Dzielnicowego Święta Wolontariusza,
  7. podziękowanie od Burmistrza Dzielnicy na forum Dzielnicowego Święta Wolontariusza

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Rozdział VIII
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

§ 21

  1. Być pewnym. Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
  2. Być przekonanym. Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
  3. Być lojalnym. Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
  4. Przestrzegać zasad. Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
  5. Mówić otwarcie. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
  6. Chętnie uczyć się. Rozszerzaj swoją wiedzę.
  7. Stale się rozwijać. Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
  8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą. Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
  9. Być osobą na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
  10. Działać w zespole. Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 22

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich wolontariuszy uczestniczących w akcjach wolontariackich organizowanych przez Szkołę.
  2. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
  3. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania

§ 23

W przypadku realizacji zadań określonych § 5 opiekun Koła w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zawiera stosowne porozumienie o współpracy z organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 24

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka / ucznia w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu
Załącznik nr 2 – Deklaracja przystąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie Wolontariusza
Załącznik nr 4 – Karta Aktywności Wolontariusza

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, dn. 07.10.2019r.

Skip to content