“Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo.”
Piotr Szreniawski

Szkoła przeze mnie kierowana jest miejscem przyjaznym dla każdego, zarówno ucznia wymagającego wsparcia, jak i ucznia zdolnego.

Kierując się przesłaniem Marii Grzegorzewskiej, wybitnego pedagoga specjalnego, że “w każdym jest coś pozytywnego” nasza szkoła będzie te pozytywy dostrzegać i na nich budować osobowość ludzi młodych.

Moim priorytetem będzie bezpieczeństwo. Zadbam o to, aby każdy uczeń czuł się tu dobrze, był otoczony życzliwością i wsparciem, niezależnie od swoich trudności, czy dysfunkcji, pochodzenia lub statusu społecznego. Wraz z Gronem Pedagogicznym będziemy wspierać wejście w dorosłość młodych ludzi, budować ich poczucie własnej wartości i przygotowywać do pełnienia przyszłych ról społecznych.

W naszym liceum przygotujemy młodzież do egzaminu dojrzałości, ale także wyposażymy w podstawową wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz przygotujemy do wejścia na rynek pracy, zgodnie z możliwościami psychofizycznymi ucznia.

Model absolwenta

Absolwent LXIX Liceum Ogólnokształcącego:

  1. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości.
  2. Zna swoje mocne i słabe strony, akceptuje siebie i zgodnie z tą wiedzą wybiera dalszą ścieżkę kariery.
  3. Potrafi dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
  4. Przestrzega norm społecznych.
  5. Jest tolerancyjny i rozumie, że różnice między ludźmi są normalnym zjawiskiem.
  6. Jest empatyczny i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
  7. Jest aktywny, samodzielny i twórczy, dążący do wewnętrznego rozwoju.
  8. Zna potrzeby rynku pracy i wie, jakie są pożądane kompetencje pracownicze (kompetencje miękkie np. praca zespołowa, umiejętność rozwiązywania problemów).
  9. Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym (globalizacja, nowe technologie).
  10. Jest odpowiedzialny za swoje działania.

Anna Jaroszek