Logo Liceum 69

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie,
ul. Skarżyńskiego 8 na rok szkolny 2024/2025:

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dn.14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021.poz.1082. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz.U. z 2022. poz.2431).
 3. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn.29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI :

 1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego i potwierdzony podpisem kandydata oraz co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  na rok szkolny 2024/2025.
 5. Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin, w tym:

      a) do oddziału integracyjnego w ramach 5 miejsc dla kandydatów z orzeczeniem – orzeczenie wydane przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Nie przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionych z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zespół Downa oraz uczniów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych.

 1. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie.

      7.Wypełniony kwestionariusz ucznia przygotowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

 1. Oświadczenie – wyrażenie zgody rodziców, opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych syna/córki, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie   w rekrutacji uzupełniającej wniosek z zakładki  Kandydat DRUKI .
 2. Karta zdrowia.
 3. 2 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem.
 4. Opłata za identyfikator – 15zł.

 OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają do Komisji Rekrutacyjnej szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi zaświadczeniami. Wniosku, który został wygenerowany przez profil zaufany nie dostarczamy do szkoły, ani nie wysyłamy e-mailem.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodzica / prawnego opiekuna.
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:

      a) kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

      b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli nie uzyska wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

      c) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał.

 1. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do danej szkoły, składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 2. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie oryginałów dokumentów w  terminie określonym w terminarzu.

      7.Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. Szkolna  Komisja Rekrutacyjna:

      a) podaje informację o warunkach rekrutacji,

      b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,

      c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

      d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

      e) podaje informację o wolnych miejscach w szkole oraz o rekrutacji uzupełniającej zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

      f) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,

      g) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentem regulującym działalność szkoły (Statut), a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania.

    11. Kandydaci niebędący obywatelami polskimi, na etapie składania wniosków zobowiązani są do przystąpienia do testu określającego poziom znajomości języka polskiego. Data testu i data ogłoszenia wyników podane są w harmonogramie rekrutacji.  

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE WYDANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

 1. Od kandydatów wymagana jest samodzielność wykonywania czynności fizjologicznych, umiejętności szkolne niezbędne do kontynuowania nauki na poziomie ponadpodstawowym oraz zdolność przemieszczania po terenie szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rekomendacji członków Komisji Rekrutacyjnej, do którego kompetencji należeć będzie analiza treści aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na dany etap edukacyjny oraz analiza osiągnięć edukacyjnych
 3. W/w uczniowie muszą spełniać pozostałe warunki wyszczególnione w regulaminie 

           rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość punktów uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 5. O przyjęcie do klasy pierwszej sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy przystąpią do prób sprawności fizycznej i uzyskają pozytywny wynik  oraz spełnią pozostałe warunki wyszczególnione w regulaminie rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.
 6. O przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej mogą ubiegać się niepełnosprawni absolwenci szkoły podstawowej na podstawie wyników nauczania oraz orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

      Kryteria przyjmowania kandydatów w przypadku równorzędnych wyników.

L.p.

Oddziały

Kryterium pierwszeństwa

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

1

wszystkie

Problemy zdrowotne

Opinia publicznej Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2

wszystkie

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania”.

3

wszystkie

Niepełnosprawność:

kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. )

4

wszystkie

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z drugim rodzicem.

5

wszystkie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. ).

 1. Wymienione dokumenty można składać w postaci:

      a) oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,

       b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,

       c) oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
 2. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie  kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt ).
 4. Punkty przyznawane są za egzamin ósmoklasisty i za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

      a) punkty przyznawane za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów ( liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ).

           W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy,

           wynik przedstawiony w procentach z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,  
 • b) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum ( max. 100 pkt.).

Kryteria egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu ósmoklasisty

 w %

punkty

w postępowaniu

rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35= 35 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35= 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x 0,3 = 30 pkt

 

max

100 pkt

    Przez określenie „przedmioty wybrane dla klasy” rozumie się:

 

rozszerzone zajęcia edukacyjne

przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w pkt

1A

język polski,

język angielski,

    język polski, matematyka, historia, język angielski

1B, 1Bi

geografia

język angielski,

      język polski, matematyka, geografia,  język angielski

1C,1Ci

biologia,

język angielski,

      język polski, matematyka, biologia, język angielski

 1D

informatyka, matematyka

    język polski, matematyka, informatyka, język angielski

 

6. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Kryteria – świadectwo

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

Aktywność społeczna

3 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wynik z matematyki

18 pkt

Wynik z I przedmiotu

18 pkt

Wynik z II przedmiotu

18 pkt

Maksymalnie

100 pkt

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

      a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów   oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

      b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o  zasięgu  ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
  10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
  4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
  3 punkty;

      c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

      d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim :

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

      e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 8a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje  się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 1. Kryteria przyjmowania do oddziałów integracyjnych (część integracyjna)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
z tytułu niepełnosprawności  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej oddziały integracyjne.

W przypadku osób zwolnionych  z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym za uzyskanie z:

      a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

      b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje  się 5 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,   o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 1. O kolejności na listach kandydatów przyjętych do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem,  że kandydaci spełniający kryteria  pierwszeństwa umieszczani są w pierwszej kolejności.
 2. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym i  postępowaniu uzupełniającym  rodzic kandydata  może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

      2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.              

Skip to content