Logo Liceum 69

Integracja w naszej szkole

Na czym polega integracja w naszej szkole?

Integracja w naszej szkole polega na wspólnym uczeniu się młodzieży o różnej sprawności psychofizycznej, na ich wspólnym spędzaniu przerw, rozmowach, organizowaniu i uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach i konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami,  na uczestnictwie w życiu szkoły.

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną?

Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • drugi nauczyciel, w osobie wspomagającego, tzn nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • mała liczba uczniów w klasie (max 20 osób , w tym max 5 z orzeczeniem do kształcenia specjalnego)
 • diagnozowanie potrzeb każdego ucznia, opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 • dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • innowacyjne metody realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych;
 • zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem szkolnym;
 • integracja uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych w naturalnym środowisku rówieśniczym;
 •  nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów i relacji z rówieśnikami, wzajemne wspieranie się;
 • wykształcenie u wszystkich uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych;
 • zdrowa  rywalizacja;
 •  przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączania się w życie społeczne;
 • wyrabianie nawyku samodzielnego dążenia do rozwijania swoich umiejętności i zdolności;
 •  opieka pedagogiczno-psychologiczna;
 •  opieka medyczna w osobie pielęgniarki szkolnej.

Dzięki integracji:

 • uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w szkole masowej, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia, mają  motywację do pokonywania barier;
 • sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i poznania trudności niepełnosprawnych rówieśników, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania ich zalet, możliwości, uczą się od niepełnosprawnych kolegów i koleżanek wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia;
 • nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem z trudnościami psychofizycznymi, zdobywają nowe doświadczenia, stają się bardziej wrażliwi, cierpliwi, wyrozumiali;
 • rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości, zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Organizacja pracy w klasach integracyjnych

W klasie integracyjnej realizowany jest  taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco dostosowywany przez pedagoga specjalnego współpracującego z nauczycielem przedmiotu, co do ważności i przydatności treści. W ten sposób realizowane zagadnienia, metody oraz formy pracy  są odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości młodzieży niepełnosprawnej.

W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego, socjoterapeutę, logopedę i psychologa.

System oceniania w klasach integracyjnych

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego  nauczyciele uwzględniają postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych

Skip to content